പ്രവാസികളുടെ ഉന്നമനവും നാടിന്റെ വികസനവും ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സവിശേഷ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി.
സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ്   |   ഓപ്‌ഷണൽ പെൻഷൻ സ്‌കീം  |   പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ

Express Your Interest

Your Name
Your Email
Mobile Number


By clicking SUBMIT, I agree to receive communications from Pravasi Chitty through email/SMS/WhatsApp.